Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією iqlab.com.ua далі по тексту - » Виконавець", укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі по тексту - "договір", і розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://iqlab.com.ua/ (далі- " Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття покупцем пропозиції продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати покупцем замовлення на умовах цього Договору, в терміни і за цінами, вказаними на інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

* "Послуга" - виконання лабораторних досліджень( аналізів), що надаються продавцем;

* "Інтернет-магазин « - відповідно до Закону України» Про електронну комерцію", засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* "Виконавець" -компанія, що реалізує послуги, представлені на інтернет-сайті.

* "Замовник" - фізична особа, яка уклала з продавцем договір на умовах, викладених нижче.

* "Замовлення" - вибір окремих позицій з переліку досліджень, зазначених замовником при розміщенні замовлення та проведенні оплати.

* "Медичний офіс" - фізичне відділення інтернет-магазину, адреса якого вказана на сайті https://iqlab.com.ua/.

Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов'язується виконати замовлені замовником послуги, а Замовник зобов'язується оплатити і прийняти послуги на умовах даного Договору. Цей договір регулює оплату-отримання послуг в інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір замовником послуг в інтернет-магазині;

- самостійне оформлення замовником замовлення в інтернет-магазині;

- оплата замовником Замовлення, оформленого в інтернет-магазині;

Порядок оформлення замовлення

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на сайті інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

Порядок оплати замовлення

Передоплата

5.1. Оплата здійснюється за фактом оформлення попереднього замовлення послуги за готівковий або безготівковий розрахунок у Гривнях.

5.2. При не надходженні грошових коштів інтернет-магазин залишає за собою право анулювати Замовлення, або виконати дослідження за готівковий розрахунок при оплаті послуг в медичному офісі.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Виконавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору.

7.2. Замовник зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати послугу на умовах цього Договору.

7.3. Замовник має право:

- оформити замовлення в інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від виконавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

- за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Замовником за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу замовником своїх мережевих ідентифікаторів-IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Замовник, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://iqlab.com.ua/ .

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

9.3. Замовник несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати послуги) замовник надає Виконавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата замовником оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду замовника з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою Електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу інтернет-магазину для попереднього перегляду послуги, а також для оформлення замовлення для покупця є безкоштовним. 9.7. Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про замовника виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень замовнику, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення коштів за невиконані послуги

10.1. Повернення коштів інтернет-магазином проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. При поверненні Покупцем Товару належної якості, інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка надіслала пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України. Звертаємо Вашу увагу, що Інтернет-сайт https://iqlab.com.ua/, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам для реалізації послуг.